Home Page Astroshastra Remedies
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree Yantra
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 

Yantra - Ketu YantraKetu YantraYantra to appease the planet Ketu.

Ketu Yantra is to appease the planet Ketu. When Ketu is malefic, the use of Ketu yantra is very benefic and favourable. Ketu yantra is embossed on Copper plate and indicates sucess in business, Victory over enemies, and all round success.

Sizes available :

5" X 4"
Gold Plated
8" X 7"
With Frame
15" X 14"
With Frame
INR
2076
USD
43.43
INR
4054
USD
84.81
INR
6032
USD
126.19 
Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi Maha
Mahamritunjay Maha
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh j
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah
 

Yantras


Rare Lucky Charms Items