Home Page Astroshastra Remedies
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree Yantra
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 
s in Colour


Vashikaran Yantra in Color
Vashikaran Yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Vyaparvridhi Yantra in Color
Vyaparvridhi Yantra in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Vyaparvridhi Yantra in Color
Vyaparvridhi Yantra in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Vastu Yantra in Colr
Vastu Yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Gayatri Yantra in Color
Gayatri yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It

Karya Sidhi Yantra in Color
Karya Sidhi Yantra in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It

Katyayani Yantra in Colr
Katyayani Yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Mahakali Yantra in Colr
Mahakali Yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Mahalaksmi Yantra in Colr
Mahalaksmi Yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Ganesh Yantra in Color
Ganesh yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Gauri Yantra in Color
Gauri yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Hanumate Yantra in Color
Hanumate yantra
in Colour

INR - 251
USD - 5.25

Buy It

<<Previous  
Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi Maha
Mahamritunjay Maha
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh j
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah
 

Yantras